پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی

پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ماموریت های خارج از مرزهای ایران، مدت زمان طولانی از خانواده و نزدیکان خود دور هستند و تنها راه ارتباطی موجود استفاده از پیامک های تلفن همراه در مناطق تحت پوشش آنتن های مخابراتی است. پیامک ها و تصاویر موجود در تلفن همراه آنها را در تصاویر زیر میبینید.

 

 
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 1
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 2
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 3
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 4
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 5
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 6
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 7
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 8
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 9
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 10
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 11
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 12
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 13
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 14
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 15
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 16
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 17
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 18
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 19
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 20
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 21
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 22
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 23
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 24
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 25
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 26
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 27
پیامک ها و عکس های شخصی تلفن همراه پرسنل نیروی دریایی - تصویر 28
 

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه